โฮม » กิจกรรมในเทศกา » ปฏิทินของเดือนนี้
ปฏิทินของกิจกรรมตามเทศกาล
sidemenu

ปฏิทินของเดือนนี้

เดือน June
วันที่ วัน ตารางงาน (สถานที่)
1 พฤหัส 18:00- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
2 ศุกร์    
3 เสาร์ 10:00- เลเววุอับหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
13:00- หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
13:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (UIP)
16:15- คอร์สเรียนภาษาสเปนชั้นต้น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:00- คอร์สเรียนภาษาเกาหลีขั้นเริ่มแรก (UIP)
18:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (คิตะโชไงกักชูเซ็นเตอร์)
4 อาทิตย์ 10:00- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นสาหรับนักเรียนต่างชาติชั้นมัธยมต้นและปลาย(UIP)
13:00- ทัวร์พิพิธภัณฑ์การป้องกันภัยพิบัติ&หยิบสตรอเบอร์รี่
13:00- คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสเริ่มแรก (UIP)
  14:45- คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสชั้นต้น (UIP)
5 จันทร์ 10:00- Let’s โอ โมะ เตะนา ชิ อิน อังกฤษ (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
10:00- ต่อด้วย Let’s โอ โมะ เตะนา ชิ อิน อังกฤษ  (ชูโอโชไงกักชูเซ็นเตอร์)
13:15- โจกุ โจกุLet’s โอ โมะ เตะนา ชิ อิน อิงงูรชุ  (ชูโอโชไงกักชูเซ็นเตอร์)
13:30- ที่กว้างภาษาญี่ปุ่น (UIP)
18:30- คอร์สเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:45- คอร์สเรียนภาษาสเปนขั้นเริ่มแรก (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
6 อังคาร 10:00-,18:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (ศูนย์สุกาตะกาวะจิคุชิมิน)
10:30- ห้องเรียนการสนทนาสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ(ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
13:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (UIP)
7 พุธ 9:15- ห้องเรียนภาษาเยรมันขั้นเริ่มแรก  (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
10:00-,13:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (UIP)
10:30- ห้องเรียนภาษาเยรมันขั้นกลาง  (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:30- คอร์สเรียนภาษาเกาหลีขั้นกลาง (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:30- ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน ทุกๆวัน (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
8 พฤหัส 18:00- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:30- คอร์สเรียนภาษาจีนขั้นชั้นต้น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
9 ศุกร์    
10 เสาร์ 10:00- เลเววุอับหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
13:00- หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
13:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (UIP)
16:15- คอร์สเรียนภาษาสเปนชั้นต้น (UIP)
18:00- คอร์สเรียนภาษาเกาหลีขั้นเริ่มแรก (UIP)
18:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (คิตะโชไงกักชูเซ็นเตอร์)
11 อาทิตย์ 10:00- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นสาหรบันักเรียนต่างชาติชนั้มธัยมต้นและปลาย(UIP)
13:00- คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสขั้นเริ่มแรก (ชูโอโชไงกักชูเซ็นเตอร์)
14:45- คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสชั้นต้น (ชูโอโชไงกักชูเซ็นเตอร์)
12 จันทร์ 10:00- Let’s โอ โมะ เตะนา ชิ อิน อังกฤษ (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
10:00- ต่อด้วย Let’s โอ โมะ เตะนา ชิ อิน อังกฤษ  (ชูโอโชไงกักชูเซ็นเตอร์)
13:15- โจกุโจกุต่อด้วยLet’sโอ โมะ เตะนา ชิ อิน อังกฤษ  (ชูโอโชไงกักชูเซ็นเตอร์)
13:30- ที่กว้างภาษาญี่ปุ่น (UIP)
18:30- คอร์สเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:45- คอร์สเรียนภาษาสเปนขั้นเริ่มแรก (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
13 อังคาร 10:00-,18:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (ศูนย์สุกาตะกาวะจิคุชิมิน)
10:30- ห้องเรียนการสนทนาสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ(ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
13:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (UIP)
14 พุธ 9:15- ห้องเรียนภาษาเยรมันขั้นเริ่มแรก  (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
10:00-,13:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (UIP)
10:30- ห้องเรียนภาษาเยรมันขั้นกลาง  (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:30- คอร์สเรียนภาษาเกาหลีชั้นกลาง (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:30- ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน ทุกๆวัน (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
15 พฤหัส 18:00- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:30- คอร์สเรียนภาษาจีนชั้นต้น(ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
16 ศุกร์    
17 เสาร์ 10:00- เลเววุอับหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
13:00- หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
13:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (UIP)
13:30- ทุกเดือนจะมีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ฮิงาชิโชไงกักชูเซ็นเตอร์)
16:15- คอร์สเรียนภาษาสเปนชั้นต้น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:00- คอร์สเรียนภาษาเกาหลีขั้นเริ่มแรก (UIP)
18:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (คิตะโชไงกักชูเซ็นเตอร์)
18 อาทิตย์ 10:00- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นสาหรบันักเรียนต่างชาติชนั้มธัยมต้นและปลาย(UIP)
13:00- คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสขั้นเริ่มแรก (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
14:45- คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสชั้นต้น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
19 จันทร์ 10:00- Let’s โอ โมะ เตะนา ชิ อิน อังกฤษ (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
10:00- ต่อด้วย Let’s โอ โมะ เตะนา ชิ อิน อังกฤษ  (ชูโอโชไงกักชูเซ็นเตอร์)
13:15- โจกุโจกุต่อด้วยLet’sโอ โมะ เตะนา ชิ อิน อังกฤษ  (ชูโอโชไงกักชูเซ็นเตอร์)
13:30- ที่กว้างภาษาญี่ปุ่น (UIP)
15:00- วันที่ปรึกษากับนักกฏหมาย (UIP)
18:30- คอร์สเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:45- คอร์สเรียนภาษาสเปนขั้นเริ่มแรก (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
20 อังคาร 10:00-,18:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (ศูนย์สุกาตะกาวะจิคุชิมิน)
10:30- ห้องเรียนการสนทนาสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ(ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
13:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (UIP)
21 พุธ 9:15- ห้องเรียนภาษาเยรมันขั้นเริ่มแรก  (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
10:00-,13:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (UIP)
10:30- ห้องเรียนภาษาเยรมันขั้นกลาง  (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:30- คอร์สเรียนภาษาเกาหลีขั้นกลาง (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:30- ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน ทุกๆวัน (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
22 พฤหัส 18:00- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:30- คอร์สเรียนภาษาจีนชั้นต้น(ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
23 ศุกร์    
24 เสาร์ 10:00- เลเววุอับหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
13:00- หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
13:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (UIP)
13:30- ทุกเดือนจะมีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ฮิงาชิโชไงกักชูเซ็นเตอร์)
16:00- การแลกเปลี่ยน พูดคุย เกี่ยวกับนานาชาติ (UIP)
16:15- คอร์สเรียนภาษาสเปนชั้นต้น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:00- คอร์สเรียนภาษาเกาหลีขั้นเริ่มแรก (UIP)
18:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (คิตะโชไงกักชูเซ็นเตอร์)
25 อาทิตย์ 10:00- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นสาหรบันักเรียนต่างชาติชนั้มธัยมต้นและปลาย(UIP)
13:00- สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่UCIA
13:00- คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสขั้นเริ่มแรก (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
14:45- คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสชั้นต้น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
26 จันทร์ 13:30- ที่กว้างภาษาญี่ปุ่น (UIP)
18:30- คอร์สเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:45- คอร์สเรียนภาษาสเปนขั้นเริ่มแรก (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
27 อังคาร 10:00-,18:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (ศูนย์สุกาตะกาวะจิคุชิมิน)
10:30- ห้องเรียนการสนทนาสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ(ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
13:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (UIP)
28 พุธ 9:15- ห้องเรียนภาษาเยรมันขั้นเริ่มแรก  (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
10:00-,13:30- ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น (UIP)
10:30- ห้องเรียนภาษาเยรมันขั้นกลาง  (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:30- คอร์สเรียนภาษาเกาหลีขั้นกลาง (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
18:30- ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน ทุกๆวัน (ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
29 พฤหัส 18:30- คอร์สเรียนภาษาจีนชั้นต้น(ฟุกุชิเซ็นเตอร์)
30 ศุกร์