สวัสดิการ

เงินเบี้ยเลี้ยงที่ให้เด็ก

ระบบของประเทศที่มีจุดประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือทีละเล็กละน้อย ในการเลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง (ระบบนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ปี 2011 จนถึงเดือนมีนาคม ปี 2012 หลังจากเดือนเมษายน ปี 2012 ไปแล้วยังไม่ แน่นอน)
จะจ่ายเบี้ยเลี้ยงที่ให้เด็กนี้ให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นชาวเมืองและพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนและมีลูกที่เรียนหนังสืออยู่ภายในประเทศ เลี้ยงดูลูกด้วยรายได้ของตัวเองจนถึงก่อนจะจบการศึกษาชั้นมัธยมต้น ไม่กำหนดเรื่องรายได้ แต่มีข้อแม้จะให้ ก็ในกรณีที่เด็กพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น (ยกเว้นการไปศึกษาในต่างประเทศ)

ผู้ที่รับ ผู้ที่ดูแลเด็กจากอายุ 0 ขวบจนถึงก่อนจบการศึกษาชั้นมัธยมต้นจนถึงอายุครบ 15 บริบูรณ์จนกระทั่งสิ้นการศึกษาครั้งแรก (ผู้ที่ปกป้องดูแลเลี้ยงดูผู้เยาว์ รวมทั้งการเจาะจงการดูแลว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ด้วย เป็นต้น)
จำนวนค่าเบี้ยเลี้ยง จาก 0 ขวบ - ต่ำกว่า 3 ขวบ ได้เดือนละ 15,000 เยน
3 ขวบ - ก่อนจบการศึกษาชั้นประถม (ลูกคนที่ 1. 2 ) เดือนละ 10,000 เยน
(ลูกคนที่ 3 เป็นต้นไป) เดือนละ 15,000 เยน
นักเรียนชั้นมัธยมต้น เดือนละ 10,000 เยน
วันที่จะได้รับ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2012 (จากเดือน ตุลาคม ของปี 2011 จนถึงเดือน มกราคม ปี 2012)
วันที่ 15 เดือน มิถุนายนต์ปี 2012 (ของเดือน กุมภาพันธ์ จนถึงเดือน มีนาคม ปี 2012)
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ อิงกัง (อิงกังธรรมดาก็ใช้ได้)
สมุดบัญชีธรรมดาที่เป็นชื่อของผู้รับเงิน
สำเนาถ่ายเอกสารของใบโฮเก้นโช (แต่ว่า ถ้าเข้าสมาชิกของประกันภัยสุขภาพของประชาชนก็ไม่ต้องใช้)
ในกรณีที่บุตรไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในอำเภออุซึโนมิยะขึ้นอยู่กับว่ามีบันทึกถึงความเกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในใบรับรองราษฏร
ช่องรับเรื่อง โคโดโมะ คัตเตกะ ศูนย์สภาตำบลของทุกท้องถิ่น ศูนย์ชาวเมืองทุกท้องที่ ทุกที่ทำการนอกสถานที่
ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะชิ โคโดโมะ คัตเต กะ
โทรศัพท์ 028-632-2387

เบี้ยเลี้ยงค้ำจุนเด็ก (เยาวชน)

พ่อแม่หย่ากัน พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต หรือพ่อแม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพิการหนัก จะส่งเสริมในด้านการใช้ชีวิตของเด็กให้อิสระและมั่นคง เพิ่มพูนแผนการและจุดประสงค์สังคมสงเคราะห์เด็กโดยการให้เบี้ยเลี้ยงสำหรับพ่อและแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเด็ก ขึ้นอยู่กับ
ระบบกำหนดรายได้ด้วย

ผู้ที่จะได้รับ เยาวชน (จนถึงสิ้นปีที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์) พ่อหรือแม่ที่เป็นผู้ดูแล ในกรณีที่บันทึกข้างล่าง
พ่อกับแม่หย่าร้างกัน
พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต
พ่อหรือแม่พิการ สภาพหนักตามระดับเกณฑ์ ที่กำหนดไว้
พ่อหรือแม่ไม่ทราบว่าอยู่หรือตาย
นอกจากนี้ (เด็กที่ถูกพ่อหรือแม่ทอดทิ้ง เนื่องจากพ่อหรือแม่ ถูกกักขังนานเกิน 1 ปีหรือแม่ที่คลอดบุตรโดยที่ไม่ได้แต่งงาน)
จำนวนเบี้ยเลี้ยง ในกรณีเด็ก 1 คน: ขึ้นอยู่กับรายได้ของครอบครัวด้วย จากเดือนละ 41,540 เยน ถึง 9,810 เยน
ในกรณีลูก 2 คน: เพิ่มให้อีก 5,000 เยน
จะได้เพิ่มจาก 1 คนขึ้นไปคนๆละ: 3,000 เยน
วันที่จะได้รับ ในวันที่ 15 เดือน 4 เดือน 8 เดือน 12
เอกสารที่ต้องนำมาในตอนทำเรื่อง ใบทะเบียนครอบครัวของเด็ก หรือของผู้ที่เรียกร้องและเข้าข่าย และ ใบแสดงเป็นพลเมือง เป็นต้น
ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะชิ  โคโดโมะคะเตกะ
โทรศัพท์ 028-632-2386

สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงสำหรับเด็ก

เป็นผู้ที่พำนักอาศัยในเมืองอุซึโนมิยะ กรณีที่บันทึกข้างล่าง พ่อหรือแม่ที่เลี้ยงดูเด็กจนถึงชั้นมัธยม (หรือว่าเป็นญาติ・คนรู้จัก) ก็จะจ่ายให้ มีระบบกำหนดรายได้ไว้ด้วย

ผู้ที่จะได้รับ พ่อหรือแม่ที่เลี้ยงดูมาจนถึงชั้นมัธยม ญาติ หรือ คนรู้จัก กรณีที่บันทึกข้างล่าง พ่อแม่หย่าร้างกัน
พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพิการ
พ่อหรือแม่หายสาบสูญมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกกักขังนานเกิน 1 ปีขึ้นไป
พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งป่วย เข้าโรงพยาบาลนานเกิน 1 ปีขึ้นไป
แม่ที่ไม่ได้แต่งงานแต่คลอดบุตร=แม่ที่ไม่ได้แต่งงานแต่มีลูก
จำนวนเบี้ยเลี้ยง เด็ก 1 คน ให้เดือนละ 3,000 เยน
จะให้เบี้ยเลี้ยง ในเดือน มีนาคม เดือน มิถุนายน เดือน กันยายน เดือน ธันวาคม
ข้อแม้ ผู้ที่ได้รับการลดภาษีพลเมืองแล้ว ก็จะไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง
ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะชิ โคโดโมะ คะเต กะ
โทรศัพท์ 028-632-2386

เบี้ยเลี้ยงสำหรับเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตไปหมด

ผู้ที่มีที่อยู่ในอำเภออุซึโนมิยะ ในกรณีที่พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตหรือเสียชีวิตทั้งสองคน ผู้ที่เลี้ยงดูเด็กจนถึงชั้นมัธยมต้น ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ (หรือเป็นญาติ และคนรู้จัก) ก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงตอบแทน มีข้อกำหนดรายได้ด้วย

ผู้ที่จะได้ ผู้ที่เลี้ยงดูเด็กจนถึงชั้นมัธยมต้น ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ หรือเป็นญาติ และคนรู้จัก กรณีที่บันทึกข้างล่าง
พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เสียชีวิต หรือเสียชีวิตไปทั้งสองคน
จำนวนเบี้ยเลี้ยง เด็ก 1 คนจะได้ เดือนละ 3,000 เยน
จะให้เบี้ยเลี้ยง เดือน มีนาคม เดือน มิถุนายน เดือน กันยายน เดือน ธันวาคม
ข้อแม้ ผู้ที่ได้รับการลดค่าภาษีพลเมืองแล้ว ก็จะไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง
ติดต่อสอบถาม อำเภออุซึโนมิยะ (แผนก) โคโดโมะ คะเตกะ
โทรศัพท์ 028-632-2386

เบี้ยเลี้ยงสงเคราะห์ในเด็กพิการ

มีไว้ให้เด็กที่อยู่ในอำเภออุซึโนมิยะที่มีอาการพิการขั้นหนักในด้านจิตใจและทางสมอง ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ถ้าขาดคนดูแล มีระบบกำหนดรายได้ด้วย

ผู้ที่จะได้รับ เด็กที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ และอยู่ในสถานภาพดังต่อไปนี้
มีสมุดบันทึกคนพิการขั้น 1 หรือขั้น 2 เด็กที่มีส่วนเข้าข่าย
ผู้มีสมุดพกในการรักษา A1 (จำนวน ไอคิว มีเนื้อหาใจความสำคัญต่ำกว่า 20)
สมุดพกคนพิการขั้น 2 (ขึ้นอยู่ที่ระดับของความพิการด้วย) กับ สมุดในการรักษา A2 (จำนวนไอคิว มีเนื้อหาใจความสำคัญต่ำกว่า 35) ผู้ที่มีอาการรวม
นอกจากนี้ใบรับรองอาการที่แพทย์ลงความเห็นว่าตามที่บันทึกข้างบนหรือเด็กที่มีอาการพิการหนัก(โรคหัวใจ ระบบการหายใจ โรคไต โรคตับ โลหิต โรคภัยไข้เจ็บภายในเป็นต้น)
จำนวนเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 14,380 เยน
เดือนที่จะได้รับ เดือน 2 เดือน 5 เดือน 8 เดือน 11
ข้อแม้ ผู้ที่จะได้รับ คู่สมรส ผู้ที่มีหน้าที่เลี้ยงดู ถ้ามีรายได้สูงกว่าที่กำหนดไว้ ก็จะไม่จ่ายให้
ติดต่อสอบถาม อำเภออุซึโนมิยะ (แผนก) โคโดโมะคะเตกะ
โทรศัพท์ 028-632-2386

สงเคราะห์ให้ผู้ที่เป็นหม้ายที่มีลูกกู้ยืมเงิน

ให้กู้ยืมสำหรับการใช้ชีวิตของครอบครัวที่มีแม่กับลูก ผู้ที่เป็นหม้ายจะให้ยืมเงินทำทุนเพื่ออนาคต โดยมีระบบการให้กู้ยืมใช้ในการศึกษาหาความรู้ การดำเนินชีวิต บ้านเรือน การปรนนิบัติรักษาซึ่งมีอยู่หลายประเภทเป็นต้น รายละเอียดโปรดสอบถามได้ที่ช่องติดต่อสอบถาม

การติดต่อสอบถาม อำเภอ อุซึโนมิยะ (แผนก) โคโดโมะคะเต กะ
โทรศัพท์ 028-632-2389

ประกันภัยปรนนิบัติดูแล

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ทุกคนจะต้องเข้าประกันภัยปรนนิบัตรรักษาจากอายุ 40 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 64 ปี ประกันในการบำบัดรักษา (ประกันภัยสุขภาพของสหกรณ์ ประกันภัยสุขภาพของข้าราชการที่เป็นของรัฐบาล ประกันภัยสุขภาพประชาชน) ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิก ระบบประกันของสังคม (ผู้เข้าเป็นสมาชิก) ต้องจ่ายค่าสมาชิกและถ้าเล็งเห็นว่าจำเป็นจะต้องใช้บริการปรนนิบัติดูแลก็จะใช้ประกันนี้ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 10 %
บริการปรนนิบัติดูแล ผู้ช่วยงานบ้านจะมาดูแลให้ที่บ้าน ในด้านการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารและช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไป กลับ ระหว่างบ้านกับสถานที่ได้ เช่นไปฝึกหัดการอาบน้ำ เป็นต้น「บริการที่บ้าน」กับ เข้าไปอยู่ในสถานที่ให้เจ้าหน้าที่ดูแลและทำการฝึกหัดไปด้วย พร้อมกับทำการดูแลรักษาสุขภาพด้วย「บริการของสถานที่」
ถ้าต้องการจะใช้บริการปรนนิบัติดูแลนี้ ต้องได้รับพิจราณาจากแผนกสังคมสงเคราะห์ในผู้สูงอายุของอำเภอก่อนว่ามีความ「จำเป็นต้องให้การช่วยเหลือ・ต้องปรนนิบัติดูแล」นำใบประกันในการบำบัดรักษาไปสมัครได้ที่ศูนย์เทศบาลตามท้องถิ่นต่างๆ ศูนย์ของชาวเมืองทุกๆเขต หรือที่บริการปรนนิบัติดูแลนอกสถานที่

  ผู้ที่มีประกันลำดับที่ 1 ผู้ที่มีประกันลำดับที่ 2
ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิก อายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป จากอายุ 40 ปี ขึ้นไปจนถึงก่อนครบ 65 ปีที่เข้าประกัน
ค่าประกัน ขึ้นอยู่ที่รายได้และภาษีพลเมือง ใบพลเมืองที่มีครัวเรือนด้วยกันจัดแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน จะคิดและทำตามกฎในการบำบัดรักษา
การจ่ายค่าประกัน ตามหลักการจะหักจากเงินบำนาญ (เนงกิง) สำหรับคนที่หักออกไม่ได้ ก็จะให้ใบชำระเงิน และนำไปจ่ายเป็นต้น จ่ายพร้อมกันกับค่าประกันภัยบำบัดรักษา
ติดต่อสอบถาม อำเภออุซึโนมิยะ (แผนก) โคเรชะ ฟุกุชิกะ
โทรศัพท์ 028-632-2907

การสงเคราะห์ในการดำเนินชีวิต

ด้วยเหตุผลที่ป่วย จนทำให้รายได้และเงินที่เก็บไว้หมดไป ทำให้ยากลำบากในการใช้ชีวิต ก็จะช่วยในด้านเศรษฐกิจ
การคุ้มครองในการใช้ชีวิต การศึกษา บ้านเรือน การบำบัดรักษา และการปรนนิบัติดูแล
ผู้ที่จะรับการคุ้มครองในการใช้ชีวิตนั้น ก็มีข้อแม้หลายอย่าง ขอให้ไปที่ช่องปรึกษาที่อำเภออุซึโนมิยะ

ติดต่อสอบถาม อำเภออุซึโนมิยะ (แผนก) เซกัดซึ ฟุกุชิกะ
โทรศัพท์ 028-632-2378, 2379 หรือหมายเลข 2375

ให้ยืมเงินเป็นค่าครองชีพ

สังคมสงเคราะห์มีระบบ ให้กู้ยืมเงินทำทุนสำหรับผู้ที่เดือนร้อนในด้านเศรษฐกิจ ต้องการเงินมาใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต
ผู้ที่จะกู้ยืม มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่อยู่อย่างถาวรได้ในญี่ปุนและยังจะต้องมีคนรับประกัน ปรึกษาได้ที่ทำการอำเภออุซึโนมิยะ ที่ช่องให้คำปรึกษา สมาคมประชุมสงเคราะห์

ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ ชิ ชักไก ฟุกุชิ เคียว หงิ ไก
โทรศัพท์ 028-636-1215